Regulamin korzystania z portalu sharedecor.pl

Obowiązuje od 10.11.2019 r.

1. Postanowienia wstępne

 • Regulamin opisuje zasady świadczenia usług zamieszczania ogłoszeń na portalu sharedecor.pl przez Sharedecor Dominika Wolak na rzecz Użytkowników.
 • Dostęp do funkcjonalności sharedecor jest możliwy za pośrednictwem urządzenia posiadającego dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową.

 

2. Definicje

Użyte w tym Regulaminie terminy oznaczają:

 • Portal sharedecor.pl albo Portal – portal ogłoszeniowy pod nazwą sharedecor.pl, prowadzony przez Operatora, umożliwiający zamieszczanie i oglądanie Ogłoszeń, który dostępny jest w domenie sharedecor.pl.
 • Operator — sharedecor.pl Dominika Wolak, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem hello@sharedecor.pl.
 • Użytkownik — osoba fizyczna, posiadająca powyżej 18 lat i posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,  która utworzyła Konto lub dodała Ogłoszenie.
 • Konsument — Użytkownik będący konsumentem zgodnie z art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (osoba będąca osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 • Towar — rzecz lub zestaw rzeczy związanych z tematyką dekoracji wnętrz (oraz dekoracji sezonowych, okolicznościowych) lub usługa wypożyczenia bądź wymiany w/w rzeczy, która może być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Ogłoszenie — stworzone i dodane przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, wymiany, czy wypożyczenia Towaru zamieszczane w Portalu, zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie.
 • Konto – przydzielona Użytkownikowi część Portalu, za pomocą której Użytkownik może korzystać z Portalu.
 • Wycofanie ogłoszenia – sytuacja, w której doszło do sprzedaży, wymiany lub wypożyczenia Towaru lub dobrowolna rezygnacja Użytkownika z chęci sprzedaży Towaru, którego dotyczyło Ogłoszenie zamieszczone na Portalu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://sharedecor.pl/polityka-prywatnosci/

 

3. Ogólne warunki korzystania z Portalu

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności.
 2. Publikacja Ogłoszeń oraz korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 3. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna z obecnym stanem  Towaru, kompletna oraz nie może wprowadzać Konsumentów w błąd.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowaną treść ogłoszeń (w tym fotografie) i umieszczając je gwarantuje, że są one jego własnością i nie naruszają przepisów obowiązującego prawa (w tym praw autorskich) oraz niniejszego Regulaminu.
 5. Ogłoszenia należy opublikować jedynie, gdy Użytkownik posiada rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 6. Po opublikowaniu, Ogłoszenia Użytkownika dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
 7. Na Portalu, na podstronie opublikowanego ogłoszenia zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia zalogowanym Użytkownikom przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej rzeczy lub jednego zestawu rzeczy. Musi to być dokładnie opisane w opisie Ogłoszenia.
 9. Jeden towar może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności.
 11. Pobieranie i wykorzystywanie dostępnych w Portalu sharedecor.pl materiałów wymaga zgody Operatora i nie może naruszać Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 12. Zabronione jest wykorzystywanie logo sharedecor bez zgody Operatora.
 13. Użytkownik korzystający z usług Portalu zapewnia, że ma prawo do korzystania z podawanych danych kontaktowych.
 14. Dane podane podczas korzystania z usług Portalu mogą być wykorzystane do komunikacji przez Operatora.
 15. Marketing e-mailowy odbywa się jedynie, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę.
 16. Zgodnie z RODO zgodę zawsze można wycofać lub ograniczyć zgłaszając taką chęć Operatorowi Portalu, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisząc bezpośrednio na hello@sharedecor.pl.

 

4. Ogłoszenia

 1. Publikacja ogłoszenia wymaga utworzenia Konta (rejestracji), wypełnienia formularza oraz akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, potwierdzająca rejestrację oraz posiadająca link do aktywacji konta.
 3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Portalu dotycząca świadczenia usług na warunkach przedstawionych w Regulaminie.
 4. Zakazane jest używanie tymczasowych adresów e-mail w celu rejestracji.
 5. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Portalu jest bezterminowe. Użytkownik może usunąć Konto i rozwiązać umowę korzystając z opcji “Usuń konto", dostępnej w panelu użytkownika w menu po lewej stronie.

 

5. Publikacja Ogłoszeń

 1. Ogłoszenia można dodawać klikając w przycisk “Dodaj przedmiot", wypełniając formularz dodawania przedmiotów i klikając przycisk Opublikuj.
 2. Ogłoszenie zostanie opublikowane po weryfikacji jego poprawności przez Operatora.
 3. Ogłoszenie jest publikowane na 14 dni, jeżeli nie wybrano inaczej podczas dodawania ogłoszenia.
 4. W treści Ogłoszenia (w opisie i zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać danych kontaktowych (e-mail, telefon, adresów stron). Dane kontaktowe należy uzupełnić w odpowiednich polach dostępnych w formularzu dodawania Towaru.
 5. Po publikacji ogłoszenia Użytkownik może edytować dane Ogłoszenia korzystając z opcji Edytuj, dostępnej w dashboardzie użytkownika.

 

6. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Portalu.
 2. Operator nie ingeruje w treść Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza przepisy prawa.
 4. Operator ma prawo usunąć Ogłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, czy prawa własności intelektualnej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość informacji dodawanych przez Użytkowników, a także zdolność Stron umów do realizacji transakcji.
 7. Operator może usunąć Ogłoszenie i zablokować Konto, które jest podejrzane o działania nieuczciwe lub niezgodne z obowiązującym prawem.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie zalogował się na Koncie przez 24 miesiące.